Obchodní podmínky

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající, www.koupitfoto.cz, on-line prodej fotografií (zastoupený Danielem Vrabcem, Národní obrany 2, Praha 6, IČO: 41154169, DIČ: CZ6408171275) se zavazuje, že:

1. vyřídí závaznou objednávku a po její úhradě zpřístupní link pro stažení vybrané fotografie či fotografií ve vysokém rozlišení a tiskové kvalitě a současně odešle daňový doklad, který zároveň kupujícímu slouží jako záruční list.

2. fotografie budou v digitalizované profesionální tiskové kvalitě (JPG)

Prodávající má právo odmítnout objednávku zákazníkovi, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně zboží.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje, že při objednávce uvede úplné a pravdivé údaje a zároveň souhlasí s tím, že dokončením objednávky bude tato objednávka považována za závaznou a bude prodávajícím zpracována. Zákazník se zavazuje zvolené snímky zaplatit bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího (č. účtu: 2701095339/2010) a to co nejdříve po dokončení objednávky.

Autorská práva

Na veškeré fotografie, dostupné na www.koupitfoto.cz se vztahují autorská práva, která náleží autorům fotografií. Použití obrazových materiálů pro soukromé účely je vázáno na zakoupení licence a je určeno licenční smlouvou.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které kupující uvede při objednávce zboží, budou pokládány za důvěrné v souladu se zákonem číslo 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Prodávající se zavazuje, že tyto bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami www.koupitfoto.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.

Licenční smlouva

Licenční smlouva uzavřená mezi uživatelem licence, stranou používající snímek na základě této smlouvy a on - line prodejem fotografií www.koupitfoto.cz (zastoupenou Danielem Vrabcem, Národní obrany 2, Praha 6, IČO: 41154169, DIČ: CZ6408171275). Uživatel licence akceptuje podmínky použití snímků v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

1. Daniel Vrabec, IČO: 41154169 prohlašuje, že je vlastníkem autorských práv k nabízeným fotografiím, případně autory fotografií zastupuje. Jednotlivé snímky jsou poskytovány pouze k soukromým účelům a v žádném případě nejsou prodávány.

2. Uživatel licence bere na vědomí, že nemá souhlas vlastníků autorských práv ani dotčených osob na fotografiích k jakémukoli komerčnímu užití snímků, ani jejich veřejnému šíření, vyjma sdílení na soukromých sociálních sítích a snímky lze použít pouze v souladu s Občanským zákoníkem.

3. V případě zájmu jakkoli komerčně užít fotografie nabízené na www.koupitfoto.cz, je zájemce povinen kontaktovat vlastníka autorských práv k fotografiím a smluvně jej ošetřit s autorem snímků i osobami na nich zobrazených.

4. Tato smlouva umožňuje uživateli licence použití snímků pouze pro osobní potřeby. Uživatel licence musí zajistit, že se snímky nedostanou do rukou třetích stran a nebudou jakkoli komerčně využity bez příslušných oprávnění autorů a fotografovaných osob.

5. On-line prodej fotografií www.koupitfoto.cz poskytuje snímek a není odpovědná ani uživateli licence ani žádné další osobě nebo firmě za jakékoliv všeobecné, přímé, nepřímé nebo jiné škody vyplývající jako důsledek užití snímků včetně jakéhokoli nároku na náhradu ušlého zisku.